Evaluering af den pædagogiske læreplan

Hvad har vi haft særlig fokus på de sidste 2 år i forhold til den pædagogiske læreplan.

Tilbageblikket i Sydbyen for de sidste to år bærer præg af pandemien med covid-19. Vi har haft stor fokus på at skabe en så normal hverdag som muligt for alle vores børn. Dermed har vi ikke gået på kompromis med den tætte kontakt, på trods af skærpede retningslinjer, da det ville have for store konsekvenser for børnenes generelle trivsel.

Fokusset har derfor særligt været:

Alsidig personlig udvikling 

Børnene har udvist stor selvstændighed i denne periode, da forældrene ikke har kunne komme ind i huset for at hjælpe deres barn. Dette har bevirket at børnene rent udviklingsmæssigt er blevet mere selvhjulpen. Vi har haft flere rutiner end normalt i denne periode, tage tøj af og på, vaske hænder og gå til morgenopgave. Dette har været til stor gavn i børnenes udviklings proces og forståelse for hverdagen. Her skal det også fremhæves at afsked situationen med forældrene har været kort og meget positiv, også for børn som tidligere har været udfordret.

Sociale udvikling       

Vi har været opmærksom på børnegruppens behov og indrettet praksis og læringsmiljøer derefter. I vores daglige arbejde med børnene har vi arbejdet ud fra det sociale perspektiv. Vi har skabt legemiljøer som har tilgodeset og styrket barnets sociale kompetencer og leg. For at børnenes leg har kunne udvikle sig positivt for alle, har det været en forudsætning at vi voksne har været bevidste om, at bevæge os i alle tre læringsrum. Vi har gået foran og vist legen, vi har stået ved siden af legen og støttet/guidet og bag ved, som en hjælpende hånd efter behov. Vi har været bevidste om at hjælpe barnet med at skabe og forstå vigtigheden i de sociale relationer, på trods af mange restriktioner i forhold til     covid-19.

Læringsmiljø 

Vi har altid haft stort fokus på et udfordrende og spændende læringsmiljø. Perioden med covid-19 har udfordret børn og personale, da vi i denne periode har været inddelt i zoner og grupper ude som inde. Vi har ikke kunne bruge redskaber eller legetøj på samme måde som normalt. Derfor er der udtænkt gode, alternative og kreative læringsmiljøer, hvor krop, sanser og bevægelse har været i højsædet. Vi har brugt uderummet i langt højere grad og trukket projekter, kreative opgaver og dokumentation udenfor. Specielt børnene har fået øje på nye muligheder i at bruge legepladsen.     Her er der opstående spændende lege, nye undersøgelser og børnene har kunne følge naturens gang på en helt ny måde. Personalet har været meget iderig, specielt vores julemåned blev magisk for både for børn og forældre, da ”nisserne”/personalet havde rykket jule magien udenfor.

Forældresamarbejdet   

Det gode forældresamarbejde og den daglige dialog skaber tryghed for forældre og børn. I Sydbyen er vi og har altid været imødekommende, positive og anerkendende overfor vores forældre, da forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere i relationen med barnet. På baggrund af skærpede retningslinjer i forhold til covid-19, har vi i perioden ikke kunne have de samme daglige dialoger med forældrene, i garderoben, på stuen eller udenfor. Dette har bevirket at dialoger har været via Tabulex og ved web møder. Det har været et godt alternativ på baggrund af præmissen. Vi er blevet meget bevidste om, hvor vigtige de små daglige snakke er for trivslen, fra forældrenes perspektiv og ikke mindst for personalet. På baggrund af præmissen med covid-19, har vores forældre udvist stor tiltro til vores beslutninger i denne meget turbulente periode. Det har haft utrolig stor betydning for vores arbejde.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Evaluering har altid været en vigtig del i Børneinstitutionen Sydbyen, det er her vi udvikler os og finder fejl og mangler i vores daglige pædagogiske arbejde. Evalueringen er vigtig i udviklingen af kvaliteten i vores pædagogiske arbejde med børnene. Derfor er vi også bevidste om at fejl ikke er negativt ladet, men at vi skal se muligheden for at forbedre pædagogikken og praksis i vores arbejde med børnene.

I Sydbyen er vi dagligt bevidste om at vores evalueringer går hånd i hånd med børnenes forudsætning for udvikling, her har vi fokus på egen praksis og den samfundsmæssige udvikling.

Vi evaluerer dagligt i større eller mindre grad. Det kan være over turen som ikke gik som forventet fordi de voksne i deres planlægning, havde valgt et fejlagtigt udgangspunkt. Det kan være stuernes opbygning og pædagogiske tilbud og læringsmiljøer for børnene, som løbende skal ændres på baggrund af børne gruppens sammensætning. Det kan være udefrakommende retningslinjer som skal ændres eller skærpes. Alt i alt er det de daglige overvejelser, som har stor betydning for kvaliteten samt udviklingen for vores børn og dagtilbuddet generelt.

I Sydbyen har vi udviklet vores egen evaluerings cirkel, til evaluering af vores arbejdsgrundlag. Dette arbejdsredskab er gennemarbejdet af og med Trioen. Personalet er her involveret i videre udviklingen efter råskitsen er udarbejdet. Fokusset er som udgangspunkt ikke kun at lave tjek liste, men vigtigst er personalets dialog, for at nå frem til at kunne kontrollere, om vi har nået vores målsætning for indeværende år. Redskabet tages frem to gange årligt og gemmes i teamets evalueringsmappe. Her handler det om at personalet hele tiden går tilbage, for at se hvad de gjorde og ser frem med udviklingsbriller på. 

Arbejdsredskabet tager udgangspunkt i hvad vi forventer og mener er vigtigt for at gøre vores børn livsduelige i forhold til skolen og de samfundsmæssige forventninger.

De særlige læreplanstemaer evalueres med vores Pixi skema. Her får personalet en god fornemmelse af om vi kommer omkring alle læreplanstemaer over et år. Personalet tager udgangspunkt i evalueringsmappen en gang om måneden på teammødet, og bruger både evalueringscirklen, nyhedsbreve og Pixiskemaer til projekt forberedelse, gennemgang af børn/børnegruppen og nytænkning til videre pædagogiske forløb.

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan:

Den pædagogiske læreplan i Børneinstitutionen Sydbyen er udviklet og gennemarbejdet flere gange siden 2018. Vi har udviklet vores egen digitale blomst som kan ses på vores hjemmeside:

https://sydbyen.slagelse.dk/

Herunder ligger en systematisk gennemgang af arbejdsgrundlag og de pædagogiske læreplanstemaer.

Den pædagogiske læreplan gennemgås og ændres på vores pædagogiske dag, første lørdag i oktober hvert år. Midtvejsevaluering foregår på vores sidste afdelingsmøde i juni måned hvert år inden sommerferien.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til:

På baggrund af pandemien med covid-19 har vi lavet enkelte ændringer i Sydbyen. Dette på baggrund af pædagogiske drøftelser og overvejelser blandt personalet. Vores overvejelser og ændringer tager udgangspunkt i bedre udnyttelse af Sydbyens muligheder samt for at tilgodese børnenes behov. Her er fokuspunkterne den personlige og sociale udvikling samt læringsmiljøer og bevægelsens vigtighed for barnets behov/udvikling.

Vores Cafe i hovedhuset er ændret til multirum. Dette på baggrund af løbende skærpelser i forhold til forsamling samt udnyttelse af de mange kvadratmeter som cafeen rummer. Det giver også en større intimitet når gruppen spiser på egen stue. Vi er blevet bevidste om at der er mange kvadratmeter som ikke tidligere har været brugt optimalt. Multirummet lægger nu op til bevægelse, mulighed for at arbejde i mindre grupper samt muligheden for fordybelse i pædagogiske aktiviteter og flere motoriske udfordringer.

Muligheden for at forældrene kan gå ind på stuen, har vi ændret på baggrund af vores evaluering. Forældrene må gå i garderoben og aflevere i døren ind til stuen. Dette giver ro til børnene og mulighed for fordybelse uden mange forstyrrelser. Dialogen med forældrene vil derfor foregå i garderoben eller på legepladsen. Ved uddybende snakke vil vi altid have mulighed for at planlægge en forældresamtale med primær pædagogisk personale.

Fokus på rengøring og generel håndhygiejne har givet færre sygedage blandt børn og personale. Derfor vil personalet og vores køkkendame sørge for at fastholde de gode rutiner med vask af legetøj, hænder samt overflader. Samtidig har Slagelse kommune prioriteret, at der kommer en ekstern rengøring til frokost. Dette har været bevilliget i hele perioden med covid-19 og fortsætter umiddelbart også i sidste halvår i 2021.

Uderummet bliver brugt i højere grad i forhold til projekter og pædagogiske forløb. Bålpladsen bruges i højere grad i forbindelse med projekter, til stor glæde for både børn og personale.

Dokumentation vil som tidligere være på stuen og på fællesarealer. Personalet vil også have fokus på at skabe dokumentation på fælleområderne udenfor. Forældrene kommer ikke på stuen, så dokumentationen på stuen vil være målrettet børnene.

Perioden med covid-19 har været en meget speciel tid hvor alle har været udfordret og har måtte finde nye måder at tænke og arbejde på. Det har dog også været en periode hvor nærværet har været i fokus. Personalet har i samarbejde med forældre løst opgaver og udfordringer på en god og konstruktiv måde. Det har været en meget mærkværdig og alligevel lærerig periode.

 

 

Siden er sidst opdateret 28. juni 2021