Inklusion og relationer

I virksomhedsaftalen for 2012 - 2015, som er indgået imellem Center for Dagtilbud og Virksomhedsleder Ib Jensen er et af vore Drifts og udviklingsmål, at skabe pædagogisk kvalitet og inklusion.

Inklusionspædagogik er en tilgang til pædagogik, hvis grundlæggende princip er mangfoldighed. Forskelligartethed er et udgangspunkt der anses for normen og den overordnede politiske vision er et samfund hvor alle har lige muligheder for at deltage - altså alle har ret til at være aktive deltagere.

Projektbeskrivelse

Med afsæt i Salamanca-erklæringen, Dagtilbudsloven og visionen om at udsatte børn skal inkluderes i dagtilbud, arbejder Slagelse Kommune med dette. Målet er en del af den virksomhedsaftale der er indgået med Sydbyen.

Visionen er at skabe rummelige lege- og læringsmiljøer, der vægter forskellighed og i indsatsen inkluderer udsatte børn.

Dagtilbuddene skal inkludere og have skabt et læringsmiljø for inklusion, og således står hele personalegruppen overfor en faglig udfordring.

Mål og succeskriterier/effekt for indsatsen er beskrevet i punktet fra Virksomhedsaftalen herunder.

(Virksomhedsaften er mellem Center for Dagtilbud Berit Vilsbøll og virksomhedsleder Ib Jensen).

Mål

 • Pædagogisk kvalitet og inklusion:
  Sydbyen arbejder målrettet og bevidst med inklusion og inkluderende læringsmiljøer.

Succeskriterier/Effekt

2012

 • Der udarbejdes handleplaner på alle børn som følger barnet gennem hele forløbet i Sydbyen. På baggrund af observationer af det enkelte barn og barnets relationer, evaluerer personalet løbende aktiviteter og pædagogiske indsatser i forhold til disse.

  Vi har fokus på alle børn men i særlig grad er der fokus på børn der ikke er tilpasset og ikke fungerer optimalt. Vi er modige og kompetente i vores tilgang til børn og familier og griber fat i aktuelle problemstillinger.

2015

 • Inklusion og det inkluderende læringsmiljø er synligt i læreplanen og i personalets evaluerings og dokumentationsarbejde.

  Analysecirklen anvendes i inklusionsprocessen.

  Særligt udsatte børn er fuldt integreret i børnegrupperne og der tilbydes faglig sparring til udsatte familier. Alle medarbejdere er gennem uddannelse og intern sparring, vidende om hvilke værktøjer der er anvendelige og mulige at anvende i inklusionsarbejdet.

  Personalet kender de muligheder der er for ekstern sparring, herunder de faglige netværk m.fl.

Vi opretter en stilling som inklusionspædagog i et forsøg, i perioden fra den 1. april – 31. december 2012.
Stillingen er 30 timer ugentlig.

Opgaven bliver

At stå for inklusion af børn med særlige udfordringer og samarbejde med Fyrtårnets øvrige personale om de enkelte børn og selve inklusionsopgaven. Inklusionspædagogen skal understøtte den systemiske tilgang i den pædagogiske praksis.

Opgaven bliver også at være medvirkende til at skabe en pædagogisk praktisk omkring disse børn. Der skal være en vekselvirkning imellem det at arbejde i hele gruppen og det at kunne trække sig tilbage med inklusionsbørnene og arbejde i denne gruppe med emner og temaer, eller eksempelvis at gå ture eller andet som har et pædagogisk formål.

Der lægges vægt på en kunstnerisk tilgang til arbejdet i gruppen men det er vigtigt at tage udgangspunkt i hvad der er med til at skabe udvikling for det enkelte barn.
Der lægges ligeledes vægt på at barnet som udgangspunkt er tilknyttet Fyrtårnet, Øst eller Vest.

Inklusionspædagogen skal i samarbejde med Fyrtårnets personale udarbejde indstillinger, udtalelser med videre og deltage i møder med socialrådgiver, psykolog og andre PPR medarbejdere alt efter behovet for deltagelse.

I samarbejde udarbejdes og vedligeholdes barnets handleplan og analysecirkel.

Organisering og konkrete opgaver

 • Opgaver relateret til børnenes trivsel i institutionen, dog med særlig fokus på Fyrtårnets børn, herunder omsorg og kontakt samt udvikling af børns muligheder for at deltage i legefællesskaber – også i ude miljøet.
 • Understøttelse af et struktureret læringsmiljø.
 • Sparring med pædagoger om og deltagelse i konkrete forløb, for eksempel projekter, men også andre forløb der retter sig mod stimulering og udvikling af fællesskaber, sociale og personlige kompetencer hos børnene.
 • Sparring og samarbejde med pædagogerne primært omkring børn med særlige udfordringer.
 • Indgå i samarbejdet omkring forældre til børn med særlige udfordringer.

Der evalueres løbende med det pædagogiske personale i børnehaven.

Vi fortsætter med at arbejde målrettet og procesorienteret med temaet "inklusion og relationer" i 2013 i forbindelse med projektet "videreudvikling af god praksis", som er et projekt hvor Slagelse Kommune, Center for dagtilbud, har ansøgt og fået tildelt projektmidler til at alle virksomheder/institutioner hver især, eller i samarbejde med andre virksomheder, kan igangsætte et større projekt i 2013.

Du finder yderligere informationer under menu "God praksis".

Siden er sidst opdateret 27. juli 2015