Sikker start

Tidlige indsats overfor nydanske småbørn i udsatte familier

Projektet er en del af Projekt Nye Muligheder i Slagelse Kommune og er finansieret af Social- og Integrationsministeriet med Rambøll som evalueringspartner. Vuggestuen i Børneinstitutionen Sydbyen deltager aktivt i projektet.

Sikker Start i Dagtilbuds målgruppe er socialt udsatte tosprogede familier i udvalgte boligområder i Slagelse, Korsør og Skælskør, samt de dagplejere, dagplejepædagoger, pædagoger, sprogpædagoger og sundhedsplejersker, som arbejder direkte med disse familier. Projektets fokus er ernæring, sprogudvikling og samarbejde i den tidlige indsats overfor nydanske småbørn i udsatte familier. Til sammen arbejder vi ud fra at skabe gode overgange mellem hjem, dagpleje og vuggestue i et tillidsfuldt samarbejde med familierne, som giver bedre vilkår for den forebyggende tidlige indsats.

I projektet

  • Indsamler vi viden om, hvem de udsatte familier er og hvor børnene bor ud fra ønsket om at få reel viden om, hvordan vi kan målrette vores samarbejde.
  • Samarbejder vi med familierne omkring at give dem redskaber og metoder til at støtte deres børns trivsel, sundhed og læring. Det gør vi gennem vejledning, inddragelse, samvær og samtale i praksis.
  • Kvalificerer og koordinerer vi de professionelles samarbejde omkring familierne ved at fremme tidlig opsporing og den forebyggende indsats.
  • Opkvalificerer vi de professionelles samarbejde via praksisnær kompetenceudvikling ude i hjemmene, dagplejen og i vuggestuerne.

Hvem er vi?

Udvalgte sundhedsplejersker, udvalgte sprogpædagoger, udvalgte dagplejepædagoger og dagplejere samt udvalgte vuggestuer i Slagelse Kommune. Styregruppen består af: Lis Wichers dagplejechef, Bodil Bahnsen leder af sundhedstjenesten, Helle Birkvad Rasmussen pædagogisk konsulent, Bonny Smith projektleder, Maria Ringsmose centerleder Nordbycentret.

Konkret hos os

Fra Børneinstitutionen Sydbyen deltager vuggestuen med 2 pædagoger, en fra små lærker og en fra store lærker. Desuden er Souschef Lis Lauritsen tovholder i projektet for Sydbyen.

Alle tre har deltaget løbende i projektgruppe møder og har deltaget i flere temaforløb omkring Marte Meo principperne.

Tilbage i vuggestuen har vi på afdelingsmøder introduceret principperne for det øvrige personale i vuggestuen gennem oplæg og debat om teoretisk materiale.

Vi er igang med at lave "den gode historie" gennem praksisfortællinger hvor vi hver især kommer med en fortælling og tydeliggør hvor Marte Meo principperne er i spil.

Senere skal vi se videooptagelser og analysere det vi ser.
Vi arbejder også med en sprogpakke for de 0-3 årige.

Det er et spændende projekt som alle i vuggestuen kan få glæde af, her er fokuseret på tosprogede familier, men der er rigtig mange gode elementer i projektet som vi kan anvende generelt i vores pædagogiske arbejde.